fbpx

Speak - קול הדרך לפודקאסט

תקנון רכישה ומדיניות ביטולים

 1. אני מאשר בזאת את התשלום לחברת האשראי.
 2. קורס דיגיטלי
  1. רכישת המוצר מהווה זכות למשתמש אחד לעבור על חומרי הקורס.
  2. אין להעתיק, לשכפל או להעביר בשום דרך את חומרי הקורס.
  3. כל חומרי הקורס הם חומרי מקור של Speak וכל הזכויות שמורות.
  4. מדיניות הביטולים היא בהתאם לקבוע בחוק. ובכל מקרה לא יתקבל החזר אם נעשתה צפייה בחומר הלימוד.
 3. סדנה מעשית:
  1. במקרה של שינוי מועד הסדנה
   1. "Speak" תודיע למשתתפים באופן מיידי על השינוי.
   2. המשתתף יהיה זכאי לקבל החזר מלא או להמיר את הכרטיס למועד עתידי.
  2. מדיניות הביטולים היא בהתאם לקבוע בחוק. 
 4. אחריות
  Speak – קול הדרך לפודקאסט ו/או מי מטעמה לרבות אך מבלי למעט, מנהליה, שלוחיה, סוכניה, חליפיה, דירקטורים שלה כיו"ב לרבות צדדים אשר נשכרו על ידה לצורכי קידום של פעילותה באתר ו/או בשירותים המוצעים בה, לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק אשר יכול וייגרם למשתמש ו/או לגלוש ו/או לכל צד שלישי בכל דרך כתוצאה מן השימוש באתר ו/או השירותים המוצעים בו בכל מובן שיהיה לרבות אך מבלי למעט בגין טענות בדבר הסתמכות על תכני האתר כתכנים אשר גרמו לכל הטעיה ו\או נזק.
  מובהר כי Speak – קול הדרך לפודקאסט ו/או מי מטעמה איננה ערבה בכל אופן שיהיה ו/או מתחייבת לאמינותו ו/או תקינותו ו/או כל טיב אחר של תוכן אשר הועלה על ידי משתמש או לכל חומר שיפורסם בכל כתובת במסגרתה הנ"ל פועלת לרבות ומבלי להגביל בעמוד הפייסבוק בידי כל צד שלישי.
  מובהר כי ידוע למשתמש ו/או לגולש באתר או פלטפורמה בה מתקיימת פעילות של Speak – קול הדרך לפודקאסט כי על אף מאמציה של Speak – קול הדרך לפודקאסט  ו/או מי מטעמה לספק חווית משתמש בטיב איכות משובח החף מכל בעיות תפעול מכל סוג בכל הקשור לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו, Speak – קול הדרך לפודקאסט איננה מתחייבת כי לא יהיו באתר או פלטפורמה בה מתקיימת פעילות אם בשלמותם ו/או כל חלק מהם תקלות מכל סוג לרבות אך מבלי להגביל תקלות טכניות מכל סוג, תקלות הנגזרות מבעיות אבטחה של חדירות של ווירוסים, אי זמינות של האתר, הורדתו הזמנית לצורכי שדרוג, ביצוע עבודות תחזוקה ו/או תיקון של תקלות, ירידת האתר בשל עומסי יתר בשרתים הרלוונטיים וכל הנ"ל עשויים לקרות במהלך הפעילות התקינה של אתר מטעמה ולא תופנה נגדSpeak – קול הדרך לפודקאסט כל טענה ו/או דרישה בעניין תקלות כאמור.
  תביעותמוסכם, כי בכל מקרה של דרישה ו/או תביעה ו/או טענה, כנגד Speak – קול הדרך לפודקאסט או מי מטעמו, תוגבל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה זו, וכן גבול אחריותו של  Speak – קול הדרך לפודקאסט לסך של 800 ש"ח או או 50% משווי התמורה שסופקה למשתמש , לפי נמוך מבין השניים.

 5. הגנת ה\פרטיות
  Speak –  קול הדרך לפודקאסט  מתחייבת שלא להעביר פרטי אשראי שנמסרו אליה לצד ג'.

   

צור קשר

Speak – קול הדרך לפודקאסט

[email protected]

השופטים 5, הרצליה

054-4436414